Chat Met Vreemden

Profiel - Veelgestelde vragen

Mijn lo­ca­tie klopt niet. Hoe komt dit?

Op ba­sis van je IP-adres schat­ten wij je lo­ca­tie in. Als al­ter­na­tief kan je je ap­pa­raat/brow­ser de lo­ca­tie aan ons la­ten door­stu­ren.

Mocht het bo­ven­staan­de toch niet de juis­te lo­ca­tie op­le­ve­ren: niet ge­treurd. Bin­nen­kort ma­ken wij het mo­ge­lijk om hand­ma­tig je lo­ca­tie bij te stel­len.

Waar­om is er een mi­ni­mum­leef­tijd van 18 jaar?

Hoe­wel vei­lig­heid bij het ge­bruik van Chat Met Vreem­den erg be­lang­rijk is en onze mo­de­ra­tors de ge­sprek­ken met steek­proe­ven con­tro­le­ren kun­nen wij niet ga­ran­de­ren dat alle ge­brui­kers zich aan de re­gels hou­den. Daar­mee is deze web­si­te niet ge­schikt voor min­der­ja­ri­gen.

Waar­om heb­ben jul­lie per­soon­lij­ke ge­ge­vens no­dig?

Chat Met Vreem­den draait om het ma­ken van vrien­den en het ont­moe­ten van nieu­we men­sen. Met je per­soon­lij­ke ge­ge­vens kun­nen wij je kop­pe­len aan ge­lijk­ge­stem­den.

Hoe kan ik mijn pro­fiel ver­wij­de­ren?

Van­uit de web­si­te en app kan je in het "Pro­fiel wij­zi­gen" scherm rechts­bo­ven op de 3 punt­jes klik­ken en ver­vol­gens je ac­count zelf ver­wij­de­ren. Als het niet lukt kan je ui­ter­aard ook een e-mail naar ons stu­ren voor ver­de­re in­struc­ties.

Per­soon­lijk con­tact

Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Check onze con­tact­ge­ge­vens.