Chat Met Vreemden

Veiligheid - Veelgestelde vragen

Een chat ver­liep ver­ve­lend. Hoe kan ik de ge­brui­ker mel­den?

Tij­dens elke nieu­we chat is er een meld knop waar­bij je kan aan­ge­ven wat er gaan­de is. Onze mo­de­ra­ta­tors zul­len het ge­sprek con­tro­le­ren en de ge­brui­ker blok­ke­ren in­dien no­dig.

In een chat met een vriend is er op dit mo­ment nog geen meld knop. Je kan er­voor kie­zen om ie­mand met­een te ver­wij­de­ren uit je vrien­den­lijst. Bij se­ri­eu­ze zor­gen kan je ons al­tijd een e-mail stu­ren.

Ik ben ge­blok­keerd. Wat nu?

Je bent ge­blok­keerd om­dat je de re­gels ge­schon­den hebt. De mees­te blok­ka­des zijn tij­de­lijk, waar­na je weer vol­le­dig toe­gang hebt.

Heb je het idee dat je on­te­recht bent ge­blok­keerd? Waar ge­werkt wordt, wor­den fou­ten ge­maakt. Stuur ons een e-mail met je Blok­ka­de ID, en wij zul­len deze nog­maals con­tro­le­ren.

Ge­brui­kers met een PLUS abon­ne­ment wor­den niet an­ders be­han­deld dan an­de­re ge­brui­kers.

Mijn foto of ge­ge­vens wor­den mis­bruikt. Wat kan ik doen?

Het is heel erg ver­ve­lend dat één van onze ge­brui­kers je foto of ge­ge­vens mis­bruikt. Wij ra­den het al­tijd aan om mel­ding de te doen bij de po­li­tie en/of aan­gif­te te doen.

Neem naast bo­ven­staan­de ook di­rect con­tact met ons op zo­dat wij deze ge­brui­ker kun­nen blok­ke­ren en de ge­ge­vens kun­nen klaar­zet­ten voor een even­tu­eel ver­zoek van de po­li­tie.

Per­soon­lijk con­tact

Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Check onze con­tact­ge­ge­vens.