Chat Met Vreemden

Privacyverklaring

Chat Met Vreem­den res­pec­teert de pri­va­cy van alle ge­brui­kers op haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke in­for­ma­tie die ons ver­schaft wordt al­tijd ver­trou­we­lijk wordt be­han­deld.

Vast­leg­gen en ver­wer­king van ge­ge­vens

De door jou ver­strek­te (per­soons)ge­ge­vens ko­men on­der de ver­ant­woor­de­lijk­heid van Li­me­tric (KvK 54255074) han­de­lend on­der Chat Met Vreem­den te val­len. Jouw ge­ge­vens wor­den ge­bruikt voor ad­mi­ni­stra­tie­ve doel­ein­den, en om de func­ti­o­ne­le wer­king van de dienst mo­ge­lijk te ma­ken.

Jouw ge­ge­vens wor­den niet ver­strekt aan der­de par­tij­en bui­ten Chat Met Vreem­den, ten­zij:

In het over­zicht hier­on­der staat ver­meldt wel­ke ge­ge­vens Chat Met Vreem­den ver­werkt en be­waard. Over het al­ge­meen wor­den ge­ge­vens die niet ac­tief ge­bruikt wor­den voor de func­ti­o­ne­le wer­king bin­nen 31 da­gen ver­wij­derd. Chat Met Vreem­den be­houdt zich het recht om bij mis­bruik van de dienst het IP adres en ap­pa­raat iden­ti­fi­ca­tie lan­ger te be­wa­ren om de ge­brui­ker te blok­ke­ren.

Uit­leg bij over­zicht

Over­zicht

GegevensBronGedeeld met derde partijenOmschrijvingBewaartermijn
(Bij)naam👤Optioneel. Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker en voor zoekfilters van andere gebruikers.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Geboortedatum👤Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Leeftijd🤖❇️Wordt gebaseerd op geboortedatum. Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker en voor zoekfilters van andere gebruikers.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Geslacht👤❇️Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker en voor zoekfilters van andere gebruikers.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Profielfoto👤Optioneel. Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker. Kan naar derde partijen worden gestuurd voor controle op misbruik.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
GegevensBronGedeeld met derde partijenOmschrijvingBewaartermijn
Interesses👤❇️Optioneel. Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker en voor zoekfilters van andere gebruikers.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Telefoonnummer👤Optioneel. Wordt alleen gebruikt voor aanmelden en het versturen van WhatsApp of SMS berichten over de dienstverlening.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
E-mailadres👤Optioneel. Wordt alleen gebruikt voor aanmelden en het versturen van e-mail berichten over de dienstverlening.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Locatiegegevens👤❇️Optioneel. Wordt gebruikt voor publiek profiel van gebruiker en voor zoekfilters van andere gebruikers.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
Locatiegegevens📱❇️Optioneel. Alleen onnauwkeurige locatiegegevens na toestemming.Alleen de meest recente gegevens worden bewaard zolang account actief is.
GegevensBronGedeeld met derde partijenOmschrijvingBewaartermijn
Technische browser- of apparaatgegevens📱Gegevens zoals de browser "User-Agent", merk en model apparaat. Wordt gebruikt om de werking van dienst te waarborgen.Maximaal 31 dagen. Meest recente gegevens zolang account actief is.
IP adres📱❇️Wordt gebruikt om de veiligheid van de dienst te waarborgen en om misbruik van de dienst tegen te gaan.Maximaal 31 dagen. Meest recente gegevens zolang account actief is.
Apparaat identificatie📱Wordt gebruikt om de veiligheid van de dienst te waarborgen en om misbruik van de dienst tegen te gaan.Maximaal 31 dagen. Meest recente gegevens zolang account actief is.
Zoekfilters👤Zolang account actief is.
Tekstberichten naar gebruikers👤Zichtbaar voor ontvangende gebruikers. Kan bewaard worden voor controle op misbruik.Maximaal 31 dagen.
Tekstberichten naar bevriende gebruikers👤Zichtbaar voor ontvangende gebruikers.Zolang account actief is.
Videobellen👤Zichtbaar voor gebruikers waarmee wordt gebeld. Kan bewaard worden of naar derde partijen worden gestuurd voor controle op misbruik.Maximaal 31 dagen.
Financiële informatie👤Bij abonneren op een betaalde dienst of rechtstreeks bij ons iets koopt kunnen wij van onze betalingsdienstaanbieder financiële informatie ontvangen, zoals een rekeningnummer en debet- of creditcardnummer.Wettelijk bepaald in verband met administratie.
GegevensBronGedeeld met derde partijenOmschrijvingBewaartermijn

Coo­kies en lo­ka­le op­slag

Chat Met Vreem­den plaatst coo­kies en data in de lo­ka­le op­slag om het ge­bruiks­ge­mak te ver­gro­ten, zo­als het di­rect kun­nen aan­mel­den bij de dienst. Ze hel­pen in func­ti­o­na­li­teit en zijn be­doeld om in­zicht te krij­gen in de wer­king en ef­fec­ti­vi­teit van de dienst.

Zie het coo­kie­be­leid voor meer in­for­ma­tie.

Links van der­den

Op Chat Met Vreem­den staan hy­per­links naar an­de­re web­si­tes. Chat Met Vreem­den is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd of het pri­va­cy­be­leid van deze web­si­tes.

In­za­ge in ge­ge­vens

Na het aan­ma­ken van een ac­count heb je te al­len tij­de de mo­ge­lijk­heid jouw op­ge­ge­ven (per­soons)ge­ge­vens in te zien of te wij­zi­gen. De mees­te (per­soons)ge­ge­vens zijn di­rect zicht­baar en te wij­zi­gen bij ge­bruik van Chat Met Vreem­den. Voor an­de­re ge­ge­vens kan er con­tact wor­den op­ge­no­men. Bin­nen 10 werk­da­gen ont­vang je een over­zicht van de bij ons be­ken­de (per­soons)ge­ge­vens.

Ver­wij­de­ren van ge­ge­vens

Bij het ver­wij­de­ren van je ac­count wor­den al jouw (per­soons)ge­ge­vens ver­wij­derd, met een be­denk­ter­mijn van 7 da­gen.

Ver­wij­de­ren van ac­count

Ar­chief van ver­wij­der­de ge­ge­vens

Het kan zijn dat ver­wij­der­de ge­ge­vens in een ver­sleu­teld ar­chief blij­ven staan (zo­als een bac­kup). Deze wor­den maxi­maal één jaar be­waard zo­dat wij mel­din­gen en klach­ten met te­rug­wer­ken­de kracht kun­nen on­der­zoe­ken of ver­strek­ken met on­der an­de­re wets­hand­ha­ving.

Be­vei­li­ging ge­ge­vens

Chat Met Vreem­den maakt ge­bruik van ver­schil­len­de vei­lig­heids­pro­ce­du­res voor de be­scher­ming van de ver­werk­te ge­ge­vens, on­der meer om te voor­ko­men dat on­be­voeg­den toe­gang krij­gen tot deze ge­ge­vens.

Con­tact

Heb je een vraag of op­mer­king naar aan­lei­ding van deze pri­va­cy­ver­kla­ring? Stuur een e-mail naar info@chat­met­vreem­den.nl.

De laat­ste aan­pas­sing aan deze pri­va­cy­ver­kla­ring vond plaats op .