Chat Met Vreemden

Cookiebeleid

Chat Met Vreem­den plaatst coo­kies en data in de lo­ka­le op­slag om het ge­bruiks­ge­mak voor be­zoe­kers te ver­gro­ten. Ze hel­pen in func­ti­o­na­li­teit, zo­als het di­rect kun­nen aan­mel­den bij de dienst. Ook zijn deze be­doeld om in­zicht te krij­gen in de wer­king en ef­fec­ti­vi­teit van Chat Met Vreem­den.

Alle coo­kies kun­nen in­dien ge­wenst uit­ge­zet wor­den in de brow­ser. Chat Met Vreem­den zal goed blij­ven func­ti­o­ne­ren.

Func­ti­o­ne­le coo­kies

Deze coo­kies zor­gen voor een op­ti­ma­le wer­king van Chat Met Vreem­den.

NaamLocatieOmschrijvingLevensduur
userIdentifierDomeinIdentificatienummer van account voor direct aanmelden.10 jaar
userSecretDomeinCode van account voor direct aanmelden.10 jaar
uniqueIdentifierDomeinIdentificatienummer van browser om misbruik van dienst tegen te gaan.10 jaar
__cf_bmDomeinUnieke identificatienummer om misbruik van dienst tegen te gaan.30 minuten

Ana­ly­ti­sche coo­kies

Coo­kies waar­mee het ge­bruik van de web­si­te kan wor­den ge­me­ten. De ana­ly­ti­sche coo­kies kun­nen wij niet her­lei­den tot per­so­nen, en zijn dus ge­a­no­ni­mi­seerd.

NaamLocatieBronLevensduur
_gaDomeinGoogle Analytics2 jaar
_gidDomeinGoogle Analytics24 uur

De laat­ste aan­pas­sing aan dit coo­kie­be­leid vond plaats op .