Chat Met Vreemden

Veelgestelde vragen

Wij doen ons best om Chat Met Vreem­den sim­pel en dui­de­lijk te hou­den zo­dat ie­der­een de web­si­te en app goed kan ge­brui­ken. Des­on­danks ont­van­gen we re­gel­ma­tig de vol­gen­de vra­gen over bij­voor­beeld het ge­bruik van de web­si­te, vei­lig­heid en be­ta­lin­gen. Voor jouw ge­mak ge­ven we op deze pa­gi­na ant­woord op deze vra­gen.

Ge­bruik

Pro­fiel

PLUS abon­ne­ment

Apps

Vei­lig­heid

Con­tact

Staat jouw vraag er niet tus­sen? Zie onze con­tact­ge­ge­vens. Wij zul­len spoe­dig re­a­ge­ren.